Beieidsplan

Beleidsplan stichting Inspiratiefestival Terschelling

20202023

RSIN nummer: 860910027

Stichting Inspiratiefestival Terschelling

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

a. inspiratie te bieden aan mensen betrokken op kerkzijn en welke inspiratie zij in de dagelijkse

praktijk van samenleving en kerk kunnen toepassen;

b. het verwerven en behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten

minste drie (3) bestuurders. De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een

andere bestuurder zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan:

bloed‐ en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een

huwelijk.

De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig

mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon

worden vervuld.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een

door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is

onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde

bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij

werd benoemd.

Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte

kosten.

Voorzitter :

Secretaris: Klaas van der Kamp

Penningmeester: Pim Boven

Lid: Hendrik van der Wielen

Werkzaamheden:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van één of meer

inspiratiebijeenkomsten en festivals, waarvan één festival tenminste één maal per twee jaar

plaatsvindt op Terschelling. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor de huidige beleidsperiode staan er twee inspiratiefestivals op de planning. Van 2224 oktober

2021 en van 2022 oktober 2023.

Het festival is bedoeld voor iedereen met interesse in geloof, betrokken bij een kerk of op zoek naar

inspiratie. Hier ontmoeten mensen elkaar die op zoek zijn, ervaringen willen delen of zich verder

willen ontwikkelen. Het is een uniek festival op het mooie eiland Terschelling, dat in het teken staat

van bezinnen, inspireren en ontmoeten.

Het bestuur van de stichting creëert de randvoorwaarden en infrastructuur waarbinnen de

programmacommissie en de werkorganisatie haar werkzaamheden kan verrichten.

Werving middelen:

De stichting werft op verschillende manieren middelen om haar doelstelling te bereiken. Aan

deelnemers van het festival wordt een deelnemersbijdrage gevraagd. Ook worden subsidies bij

(vermogens)fondsen geworven en worden sponsorcontracten.

Beheer en besteding van de middelen:

Alle middelen worden besteed aan het draaien van het programma van het weekend. Er is geen

winstdoelstelling. Eventuele overschotten zullen gereserveerd worden voor een volgend festival.

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning. Wel kunnen onkosten worden vergoed.